Revista Saeculum
, ISSN 1221-2245DESPRE NOIRevista SAECULUM a apărut, în serie nouă, în 1995, la iniţiativa criticului, eseistului şi profesorului universitar dr. Ion Dur, ca o continuare a numerelor tipărite de filosoful Lucian Blaga, directorul fondator al publicaţiei, în anii 1943-1944. A fost înregistrată la OSIM, ca revistă a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, codul ISSN  1221–2245.

SAECULUM a publicat, încă de la început, texte în cele patru limbi utilizate în spaţiul academic al ULBS: română, engleză, franceză şi germană. Periodicitatea apariţiei SAECULUM a fost, iniţial, bianuală, apoi anuală (cu numere duble), bianuală din 2004 pînă în 2010, pentru ca de atunci să redevină o publicaţie care se tipăreşte anual într-un număr dublu, aproape de fiecare dată cu peste 250 de pagini.

Opţiunea tematică a revistei SAECULUM a ţinut seama de opera patronului spiritual al Universităţii din Sibiu: iniţial, o revistă de sinteză culturală, subintitulată apoi, din 2008 pînă în 2012,  revistă de studii culturale şi comunicare, pentru ca după aceea să renunţe tacit la subîncadrarea în vreun profil anume. Numele publicaţiei noastre este suficient de semnificativ prin el însuşi, aşa încît nu are nevoie de nicio proteză semantică.

Ceea ce este SAECULUM se poate limpede constata din rubricile sale, cele mai multe dintre ele permanente, unde se împletesc complementar sferele filosofiei şi esteticii, literaturii şi criticii, istoriei şi mentalului colectiv, la care se mai pot adăuga şi alte spaţii ale culturii explorate hermeneutic: Cultura fondatoare, Feţele veacului, Convergenţe–Divergenţe, Identitate–Alteritate, Palimpsest, Istorie şi memorie, Argumentul operei, Lecţia de hermeneutică, Afinităţi (s)elective, Cortina de sticlă, Experienţe estetice, Religie şi spirit, Comunicare–Cuminecare, In medias media, Recenzii–Note–Însemnări. La care se vor adăuga, poate, şi alte rubrici care să acopere domenii de interes convergente cu interesele noastre cognitive şi axiologice.

SAECULUM a inclus permanent în paginile sale texte de referinţă, ale unor autori din ţară şi din afara României, ceea ce a făcut ca revista să se bucure de un prestigiu corespunzător. Articolele publicate au devenit, de cele mai multe ori, repere bibliografice consistente, fiind apreciate nu doar pentru stil, ci şi pentru profunzimea şi originalitatea ideilor formulate
Publicaţie indexată în / Indexed by CEEOL and EBSCOABOUT USSAECULUM appeared, in a new series, in 1995, founded by prof. univ. dr Ion Dur, well-known Romanian philosopher, literary critic and essay writer, as a continuation of the numbers printed by the philosopher Lucian Blaga, founding director of the magazine, between 1943-1944. It was registered at OSIM, as the magazine of the University "Lucian Blaga" from Sibiu, ISSN 1221-2245.

The magazine published, right from the beginning, texts in the four languages used in the academic area of the University "Lucian Blaga": Romanian, English, French and German. The frequency of publishing SAECULUM was initially biannual, and annual (double numbers), biannual from 2004 to 2010, since then becoming again an annual publication that is printed in a double edition, almost every time with more than 250 pages.

The thematic option of SAECULUM magazine took into account the work of the spiritual model of the University of Sibiu, initially a magazine of cultural synthesis, subtitled afterwards, from 2008 until 2012, magazine of cultural and communication studies, but then it gave up tacitly to any particular profile. The name of our publication is enough significant in itself, so that it doesn’t need any semantic prosthesis.

What SAECULUM is can clearly be seen its columns, most of them permanent standing areas where complementary blend of philosophy and aesthetics, literature and criticism, history and collective mentality, to which we can add more areas of culture explored from the hermeneutic point of view: Founding Culture, the faces of the ages, convergences - divergences, Identity – Alterity, Palimpsest, History and Memory, Argument of the Work, The Lesson of Hermeneutics, (S)elective Affinities, Glass Curtain, Aesthetic Experience, Religion and Spirit, Communication-Communion, In medias media, Reviews-Notes-Notation. To which will be added, perhaps, other columns covering areas of interest which would converge our cognitive and axiological interests.

SAECULUM permanently has included in its pages reference texts, written authors from our country and from abroad, which made the magazine enjoy the appropriate prestige. The published articles have become, in most cases, consistent bibliographic reference points, being appreciated not only for style but also for the depth and originality of ideas raised.
 

 

 

 


 


.: Ştiri şi Evenimente :.

Revista SaeculumRevista SaeculumRevista Saeculum


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
Actualizat:21.05.2015
Copyright © 2006- Pentru sugestii contactaţi webmaster-ul