Studenți Master - PUBLICITATE ȘI BRAND

Publicitate și brand - Anul I

Orar

Orar Semestrul I

Orar Semestrul II

Gabriel Hasmațuchi

Lect.univ.dr.

Tutore Anul I

  • Adresa: B-dul Victoriei nr. 5-7, Sibiu, Romania
  • Email: gabriel.hasmatuchi@ulbsibiu.ro

Publicitate și brand - Anul II

Orar

Orar Semestrul I

Orar Semestrul II

Radu STĂNESE

Lect.univ.dr.

Tutore Anul II

  • Adresa: B-dul Victoriei nr. 5-7, Sibiu, Romania
  • Email: radu.stanese@ulbsibiu.ro