Master - Comunicare și Relații Publice, Jurnalism

PUBLICITATE ȘI BRAND

  • Credite : 120

  • Perioada : 2 ani

Fisa Disciplina Anul 1  Fisa Disciplina Anul 2  Plan Învățământ